Ładowanie...

Wybierz

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym!

Daj się oczarować:

Klasa 1A

matematyczno-informatyczna

wychowawca - mgr Anna Zasławska - nauczyciel języka angielskiego

Dowiedz się więcej

Klasa 1B

humanistyczna z edukacją medialną i prawną

wychowawca - mgr Małgorzata Roszak - nauczyciel języka polskiego

Dowiedz się więcej

Klasa 1C

biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną

wychowawca - mgr Marcin Twardowski - nauczyciel języka angielskiego

Dowiedz się więcej

Klasa 1D

matematyczno-fizyczna

wychowawca - mgr Zbigniew Masłowski - nauczyciel matematyki

Dowiedz się więcej

Klasa 1E

przyrodnicza

wychowawca - mgr Waldemar Małek - nauczyciel geografii

Dowiedz się więcej

Informacje dla kandydatów

1 Liceum Ogólnokształcące to:

 • Wysoka zdawalność matury
 • Warsztaty teatralne i filmowe
 • Wykłady oraz zajęcia na Uniwersytecie i na Politechnice we Wrocławiu
 • Zajęcia adaptacyjne i integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Wycieczki i obozy naukowe
 • Wyjazdy zagraniczne do Francji, Niemiec, Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Włoch, Czech, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Grecji, Belgii, Holandii, Słowacji
 • Zajęcia plastyczne, uczestniczenie w konkursach artystycznych
 • Sekcje sportowe w kategorii dziewcząt i chłopców
 • Koło redakcyjne gazetki szkolnej „Młyn”
 • Dni kultury: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej
 • Szkolne Dni Profilaktyki
 • Wolontariat poprzez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Akademia sieci komputerowych – CISCO
 • Mecze matematyczne, konkursy i sparingi
 • Indywidualne toki i programy nauki
 • Doskonałe położenie w centrum miasta (w pobliżu dworców PKP i PKS)
Przyznawanie punktów Liczba punktów
za wyniki egzaminu ósmoklasisty (0,35 x suma wyników z języka polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z języka obcego) max 100 punktów
za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
 • ocena 6 — 18 punktów
 • ocena 5 — 17 punktów
 • ocena 4 — 14 punktów
 • ocena 3 — 8 punktów
 • ocena 2 — 2 punkty
max 72 punkty
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach max 18 punktów
za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej 3 punkty
łącznie kandydat może uzyskać max 200 punktów
Krok
1. Załóż konto na stronie internetowej: https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Zapisz swój login i hasło. Będziesz ich potrzebował później do uzupełnienia wniosku – wpiszesz oceny i osiągnięcia ze świadectwa oraz wyniki egzaminu.
2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Ważne żebyś wybrał I LO jako pierwsze i jak najwięcej oddziałów w naszej Szkole. Zwiększasz w ten sposób swoje szanse na dostanie się do naszego Liceum.
3. Szkoła, w której znajduje się oddział, wybrany przez Ciebie jako pierwszy jest nazywany Twoją szkołą pierwszego wyboru - w tym poradniku zakładamy, że jest to nasze Liceum. Wydrukuj wniosek, podpisz go oraz daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym), a następnie przynieś do naszej szkoły lub wyślij elektronicznie (podpis rodziców przez profil zaufany).
4. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji. Uzupełnij wniosek wpisując oceny ze świadectwa oraz inne osiągnięcia. Dostarcz do I LO świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu (potwierdzoną kopię lub oryginał). Wymagane dokumenty możesz wysłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres.
5. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w formie przedłożenia oryginału Twojego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono go wcześniej) oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Rodzice mają na to czas od 13 do 18 sierpnia.
6. 19 sierpnia sprawdź w systemie rekrutacji lub na stronie internetowej naszej Szkoły czy zostałeś/aś przyjęty/a.

Do zobaczenia we wrześniu!

Rodzaj czynności Terminy
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. od 15.06.2020 do 10.07.2020, godz. 8:00 - 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26.06.2020 do 10.07.2020, godz. 8:00 - 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje. od 31.07.2020 do 04.08.2020, godz. 8:00 - 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. do 04.08.2020
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 11.08.2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO. do 12.08.2020
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej, dwóch fotografii, karty zdrowia i innych wymaganych dokumentów. od 13.08.2020 do 18.08.2020, godz. 8:00 - 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do I LO. 19.08.2020, do godz. 14:00
Rozpatrzenie przez dyrektora I LO odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy udziela kandydatom szkolny punkt informacyjny, codziennie od godz. 8:00 do 14:00 telefonicznie (768622796) lub drogą elektroniczną: szkola@1liceum.pl.

Klasa 1A

matematyczno-informatyczna

Wychowawca klasy
- mgr Anna Zasławska - nauczyciel języka angielskiego

Rozszerzone przedmioty
- matematyka
- informatyka
- przedmiot do wyboru język angielski* lub fizyka*
Punkty będą przyznawane za oceny z przedmiotów
- język polski
- matematyka
- informatyka
- język obcy
Czekają na Ciebie niesamowite rzeczy:
- nauczysz się pisać programy w popularnych językach Python oraz C++
- zaczniesz tworzyć własne strony internetowe!
- poznasz techniki baz danych
- weźmiesz udział w obozach naukowych, tworzonych we współpracy z uczelniami wyższymi
Sugerowane kierunki
- matematyka
- informatyka
- wszystkie kierunki politechniczne
- wszystkie kierunki ekonomiczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Klasa 1B

humanistyczna z edukacją medialną i prawną

Wychowawca klasy
- mgr Małgorzata Roszak - nauczyciel języka polskiego

Rozszerzone przedmioty
- język polski
- historia
- przedmiot do wyboru od klasy pierwszej: wiedza o społeczeństwie* lub język angielski*
Punkty będą przyznawane za oceny z przedmiotów
- język polski
- matematyka
- historia
- wiedza o społeczeństwie
To wszystko na Ciebie czeka:
- analiza tekstów kultury, źródeł historycznych i przepisów prawa
- zajęcia wyjazdowe na uczelniach wyższych i instytucjach państwowych
- obozy naukowe
- warsztaty medialne
Sugerowane kierunki
- prawo
- stosunki międzynarodowe
- politologia
- europeistyka
- historia
- historia sztuki
- socjologia
- psychologia
- filologie nowożytne
- filologia polska
- dziennikarstwo

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Klasa 1C

biologiczno-chemiczna z edukacją medyczną

Wychowawca klasy
- mgr Marcin Twardowski - nauczyciel języka angielskiego

Rozszerzone przedmioty
- biologia
- chemia
- przedmiot do wyboru od klasy pierwszej: matematyka* lub język angielski*
Punkty będą przyznawane za oceny z przedmiotów
- język polski
- matematyka
- biologia
- chemia
Już wkrótce będziesz mógł/mogła:
- przeprowadzać eksperymanty w prawdziwym laboratorium chemicznym
- uczestniczyć w wykładach i warsztatach w ramach współpracy z uczelniami wyższymi
- przeprowadzić eksperymanty badawcze i obserwacje przyrodnicze
Sugerowane kierunki
- medycyna
- farmacja
- biotechnologia
- inżynieria genetyczna
- biologia molekularna
- inżynieria wyżywienia
- ochrona środowiska
- dietetyka

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Klasa 1D

matematyczno-fizyczna

Wychowawca klasy
- mgr Zbigniew Masłowski - nauczyciel matematyki

Rozszerzone przedmioty
- matematyka
- fizyka
- przedmiot do wyboru od klasy pierwszej: język angielski* lub chemia*
Punkty będą przyznawane za oceny z przedmiotów
- język polski
- matematyka
- fizyka
- język obcy
Czekają na Ciebie niesamowite rzeczy:
- udział w obozach naukowych szlakiem architektury Polski
- bezpłatne zajęcia z matematyki i fizyki na Politechnice Wrocławskiej
- specjalne przygotowanie do zdania międzynarodowych egzaminów językowych
Sugerowane kierunki
- matematyka
- informatyka
- architektura
- wszystkie kierunki politechniczne
- wszystkie kierunki ekonomiczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Klasa 1E

przyrodnicza

Wychowawca klasy
- mgr Waldemar Małek - nauczyciel geografii

Rozszerzone przedmioty
- biologia
- geografia
- przedmiot do wyboru: matematyka lub język angielski lub chemia*
Punkty będą przyznawane za oceny z przedmiotów
- język polski
- matematyka
- biologia
- geografia
Czekają na Ciebie:
- zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim w Muzeum Człowieka i Muzeum Przyrodniczym
- zajęcia laboratoryjne w Stacji Chrony Środowiska
- zajęcia terenowe w rezerwatach przyrody i parkach narodowych
- rajdy turystyczne
Sugerowane kierunki
- medycyna
- farmacja
- medycyna
- farmacja
- fizjoterapia
- kosmetologia
- terapia zajęciowa
- aktywność w procesie starzenia
- turystyka i rekreacja
- wychowanie fizyczne
- usługi rekreacyjne i relaksacyjne
- dietetyka
- biologia
- biotechnologia
- weterynaria
- leśnictwo
- ratownictwo medyczne
- inżynieria środowiska
- geografia
- geologia
- geodezja
- gospodarka przestrzenna

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Projekty, w których bierzemy udział: